Učebné osnovy pre 5. – 9. ročník

Vzdelávacia oblasťVyučovací predmet5. ročník6. ročník7. ročník8. ročník9. ročník
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
učebné osnovy
Anglický jazykučebné osnovy
Nemecký jazykučebné osnovy
Španielsky jazyk
učebné osnovy
Ruský jazyk
Konverzácia v anglickom jazyku
učebné osnovy
Matematika a práca s informáciamiMatematikaučebné osnovy
Informatikaučebné osnovy
Človek a prírodaFyzikaučebné osnovy
Chémiaučebné osnovy
Biológiaučebné osnovy
Človek a spoločnosťDejepisučebné osnovy
Geografiaučebné osnovy
Občianska náuka
učebné osnovy
Človek a hodnotyEtická výchovaučebné osnovy
Náboženská výchova
učebné osnovy
Človek a svet práceTechnika
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
učebné osnovy
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
učebné osnovy
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac