... povedali o našej škole

Povedali o našej škole Ing. Michaela Chlebecovábývalý rodič Zobraziť viac To bola jedna z prvých otázok, ktorú sme si s manželom kládli pred 9 rokmi. Mali sme počas celých 9 rokov množstvo otázok, na ktoré sme hľada...

Naše zážitky

Naše zážitky

OZ Múdrosťou do sveta

OZ Múdrosťou do sveta O nás Stanovy a dokumenty Orgány OZ Hospodárenie OZ Sponzoring O nás OZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, čle...

Pedagogickí zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci Vedenie školy Mgr. Zuzana Gašparíková RIADITEĽKA ŠKOLY gasparikova@sukrzsza.sk Monika Bullová ASISTENTKA RIADITEĽKY sukrzsza@sukrzsza.sk Mgr. Jana Hrianková ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY ŠKOLY, KOORDINÁTOR...

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny Pedagogickí zamestnanci našej školy oboznamujú rodičov s nasledovnými konzultačnými hodinami platnými pre školský rok 2023/2024. Prosíme rodičov, aby ich dodržiavali. Učitelia primárneho vzdelávania si s rodičmi dohadujú individuál...

Koordinátori na škole

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Michaela Sabelová Hlavným cieľom práce koordinátora environmentálnej výchovy je zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a žiakov, vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného pr...

Školský psychológ

Školský psychológ Škola je miestom, kde deti trávia významnú časť dňa, kde získavajú nové vedomosti a osvojujú si nové zručnosti. Dôležité je nezabúdať na to, že škola je aj miestom, kde sa vyvíja ich osobnosť a prebieha podstatná časť socializačného proce...

Špeciálny pedagóg

Špeciálny pedagóg Konzultácie (po dohode termínu, v miestnosti  č. 134) Kontakt Mgr. Marcela Chmeliarová chmeliarova@sukrzsza.sk Služby školského špeciálneho pedagóga individuálne špeciálno-pedagogické služby žiakom odborné konzult...

Výchovný poradca

Výchovný poradca Konzultácie: utorok - 1. vyučovacia hodina, streda - 3. vyučovacia hodina, vo štvrtok 1. vyučovacia hodina v miestnosti 026. Konzultácie je možné samozrejme dohodnúť si aj na iný čas, než je uvedené. Prosím, pred samotnou konzultáciou ma ...

Pracovné ponuky

Pracovné ponuky Súkromná základná škola ponúka nasledujúce voľné pracovné miesta: všetky naše voľné pracovné ponuky nájedete na EduJobs.sk V prípade, že máte záujem pracovať na našej škole, kontaktujte nás: telefón: +421 41 568 3006 mobil: ...

Príspevok na vzdelávanie

Príspevok na vzdelávanie Výšku príspevku na vzdelávanie na základe čl. 3 Zmluvy o poskytovaní vzdelania na súkromnej základnej škole každoročne určuje zriaďovateľ školy s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle. Príspevok na ...

Rada školy

Rada školy PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY Mgr. Zuzana Židek ČLENOVIA RADY ŠKOLY Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská Mgr. Elena Adamíková Mgr. Monika Bálintová Mgr. Zdena Isteníková Monika Bullová - zapisovateľka Ing. Petra Turzová Tibor Krutil Mgr. Jozef Juríč...

Školské dokumenty

Školské dokumenty Dokumenty na stiahnutie Na tejto stránke máte možnosť stiahnuť si rôzne dokumenty. Školské dokumenty Školský poriadok - platný pre tento školský rok Sprievodca školským rokom 2023/2024 Koncepčný zámer rozvoja školy - Koncepčný ...

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie  – stiahnuť Učebné osnovy pre 1. – 4. ročník Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie  - stiahnuť Učebné osnovy pre 5. - 9. ročník ...

Venujte 2% z daní našej škole

Venujte 2% – 3% z daní našej škole Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% - 3%  z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2% - 3%zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí,...

Základné údaje

Charakteristika a profil školy Súkromná základná škola Oravská cesta 11 Žilina je súkromná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,  jediná multikultúrna škola v žilinskom regióne.  SZŠ poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie deťom od 6 do 16 rokov. V...

Žiacka školská rada

Poslanie Žiackej Školskej Rady (ŽŠR): Zastupovať a presadzovať záujmy žiakov. ŽŠR je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý dáva žiakom príležitosť ovplyvňovať dianie v škole. slúži ako platforma pre komunikáciu medzi žiakmi a vedením školy. sa podie...
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac