Rada školy

PREDSEDNÍČKA RADY ŠKOLY

Mgr. Zuzana Židek

ČLENOVIA RADY ŠKOLY

 • Mgr. et Mgr. Lucia Albedinská
 • Mgr. Elena Adamíková
 • Mgr. Monika Bálintová
 • Mgr. Zdena Isteníková
 • Monika Bullová – zapisovateľka
 • Ing. Petra Turzová
 • Tibor Krutil
 • Mgr. Jozef Juríček
 • Ing. Ivana Dubcová
 • Ing. Dušan Matej

Čo je rada školy
Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení. Vyjadruje sa tiež ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Jej dôležitou úlohou a zároveň povinnosťou je uskutočňovanie výberového konania na funkciu riaditeľa školy a predkladanie návrhu zriaďovateľovi školy, na vymenovanie riaditeľa školy a tiež prípadné predloženie návrhu na odvolanie riaditeľa školy…

Koľko členov má rada školy a kto to je ?

Rada školy má 11 členov. Členmi rady školy sú:

 • 4 zvolení zástupcovia rodičov
 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy
 • 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy
 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy

Všetky podrobnosti na základe ktorých je Rada školy zriadená, a ktorými sa riadi, sú zakotvené v Štatúte rady školy.

Najnovšie príspevky
img 20240521 wa0017 - Návšteva Živeny
Pripravované udalosti
Načítať viac