Charakteristika a profil školy

Súkromná základná škola Oravská cesta 11 Žilina je súkromná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,  jediná multikultúrna škola v žilinskom regióne. SZŠ poskytuje primárne a nižšie stredné vzdelanie deťom od 6 do 16 rokov. Vyučovacím jazykom je jazyk slovenský, avšak vo výchovno-vzdelávacom procese využívame metodiku CLIL a CALL na všetkých odborných predmetoch v spolupráci so zahraničnými lektormi.

Súčasťou SZŠ je Súkromný školský klub detí (SŠKD), Súkromné centrum voľného času (SCVČ) a Súkromná školská jedáleň (SŠJ).

kids botoom

 

Vízia a poslanie školy

Našou úlohou je vzdelávať a vychovávať zo žiakov osobnosti, ktoré majú svoje sny a vedia hľadať cesty ako si tieto sny splniť. Každý žiak je v niečom najlepší a každý má šancu byť v budúcnosti v niečom úspešný.


Hodnoty školy

 • S – sloboda… slobodné vyjadrovanie, rozhodovanie
 • Z – zodpovednosť… zodpovednosť za svoje konanie
 • Š – špecifickosť… moderné slovenské – anglické vyučovanie
 • O – otvorenosť… nové moderné metódy vo výchovno-vzdelávacom procese
 • R – rešpekt… rešpektovanie odlišností medzi ľuďmi
 • A – atmosféra… budovanie dobrých vzťahov v príjemnej atmosfére
 • V – vedomosti… trvalé vedomosti
 • S – spolupráca… žiak – učiteľ – rodič
 • K – komunikácia… hľadať cesty pokojnej a vecnej komunikácie
 • A – aktívnosť… aktívne využitie voľného času detí (krúžky, kurzy, doplnkové služby školy…)

Kto sme, čo ponúkame?

Súkromná základná škola vznikla na základe rozhodnutia MŠ SR, a bola zaradená do siete základných škôl Slovenskej republiky od 1. septembra 2004. Sme školou, ktorá je zameraná na vyučovanie v anglickom jazyku.

Od 1. septembra 2005 sme začali vyučovať dvojjazyčne slovensko-anglicky podľa „Projektu experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-anglického vyučovania na 2. stupni ZŠ a alternatívneho vyučovania anglického jazyka – jazykový variant na 1. stupni ZŠ.“ Tento bol ukončený 31. 8. 2011.

Od 1. septembra 2013 realizujeme aktivity v rámci projektu experimentálneho overovania na 2. stupni ZŠ Metodika CLIL v nižšom strednom vzdelávaní ako pokračovanie projektu experimentálneho overovania na 1.stupni ZŠ Didaktická efektívnosť metódy CLIL na prvom stupni základnej školy vo vyučovaní cudzích jazykov.

Pre viac informácií o metodike CLIL kliknite na tento odkaz.

V tomto školskom roku sme otvorili na našej škole 17 tried. Sme jednou z mála škôl na Slovensku, ktoré využívajú progresívnu metódu CLIL ako nástroj na zvyšovanie zručností, tak nevyhnutných pre život v súčasnej spoločnosti.

 

… a čo ponúkame?

Ponúkame Vám zopár dôvodov, prečo si zvoliť našu školu

 • moderné vyučovanie slovensko-anglicky metodikou CLIL a CALL v spolupráci so zahraničnými lektormi
 • výučba anglického jazyka od 1. ročníka
 • od 5. ročníka vyučovanie druhého cudzieho jazyka (nemeckého, ruského alebo španielskeho)
 • lektorku španielskeho jazyka
 • kvalifikovaný pedagogický zbor – vlastná publikačná a lektorská činnosť učiteľov
 • vlastný školský špeciálny pedagóg a školský psychológ
 • uplatňovanie inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • individuálny a diferencovaný prístup vo vyučovaní
 • online vyučovanie s podporou vzdelávacích a komunikačných platforiem (Google Classroom, Zoom, Edupage) počas dištančného vzdelávania
 • predmet Konverzácia v anglickom jazyku so zahraničným lektorom
 • realizácia medzinárodných a regionálnych vzdelávacích projektov – eTwinning, Erasmus+…
 • zahraničné exkurzie a pobyty – Londýn, Viedeň, Krakow, Barcelona…
 • bohatý výber športových aktivít – lyžiarsky, plavecký, snowboardový, lezecký výcvik
 • rozvoj enviromyslenia žiakov (zber, separovanie odpadu, …)
 • výborné výsledky žiakov v Testovaní 5 a Testovaní 9
 • výborné výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (PISA)
 • kurzy slovenského jazyka pre deti cudzincov zdarma
 • elektronická žiacka knižka, využívanie školského e-learningu
 • zamedzenie používania mobilov žiakmi počas vyučovania
 • triedy vybavené IKT technikou (PC, dataprojektory, interaktívne tabule)
 • špecializované učebne vybavené tabletmi
 • odborné učebne chémie, fyziky, biológie, moderná počítačová miestnosť, dielňa, školská knižnica
 • mini arborétum – učebňa botaniky, detské dopravné ihrisko
 • 2 telocvične, pohybové štúdio, posilňovňa, bufet, zubná ambulancia
 • športovo-zábavný areál, detské ihrisko s preliezačkami, multifunkčné športové ihrisko, umelá lezecká stena
 • zabezpečenie poistenia žiakov
 • učebnice cudzích jazykov a pracovné zošity zdarma
 • Cambridge YLE, KET, PET testovanie žiakov
 • Súkromný školský klub detí (ranná a popoludňajšia prevádzka)
 • Súkromné centrum voľného času (bohatý výber záujmových útvarov v popoludňajších hodinách)
 • Súkromná školská jedáleň, online objednávka obedov, pestrý jedálniček
 • stravovanie počas prázdnin v školskej jedálni
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac