Poslanie Žiackej Školskej Rady (ŽŠR):

Zastupovať a presadzovať záujmy žiakov. ŽŠR

 • je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý dáva žiakom príležitosť ovplyvňovať dianie v škole.
 • slúži ako platforma pre komunikáciu medzi žiakmi a vedením školy.
 • sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 • rieši problémy a sťažnosti žiakov.

Zlepšovať prostredie a podmienky v škole. ŽŠR

 • organizuje a podporuje rôzne mimoškolské aktivity a podujatia.
 • sa podieľa na tvorbe a realizácii projektov zameraných na zlepšenie školy.
 • hľadá a navrhuje riešenia na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • podporuje budovanie komunity a vzájomného rešpektu medzi žiakmi a učiteľmi.

Učiť sa demokracii a zodpovednosti. ŽŠR

 • umožňuje žiakom zažiť demokraciu v praxi.
 • učí žiakov zodpovednosti za svoje činy a rozhodnutia.
 • podporuje rozvoj kritického myslenia a argumentačných zručností u žiakov.
 • pripravuje žiakov na aktívnu účasť v spoločnosti.

Spolupráca s rodičmi a komunitou. ŽŠR

 • komunikuje s rodičmi a informuje ich o aktivitách školy.
 • sa podieľa na organizácii spoločných podujatí pre žiakov, rodičov a verejnosť.
 • buduje partnerstvo s miestnou komunitou.

ŽŠR je dôležitou súčasťou školskej samosprávy a hrá významnú úlohu v budovaní demokratickej a inkluzívnej školy.

Na našej škole sú v žiackej školskej rade zastúpené všetky triedy:

V.FA – A. Černek
V.FB – S. Wang
VI.SA – K. Kiš
VI.SB – O. Kolarovzská
VII.SVA – V. Hofericová
VII.SVB – K. Britvíková
VIII.EA – F. Krutil
VIII.EB – D. Sidor
IX.NA – R. Pleško

Prácu ŽŠR upravuje štatút Žiackej školskej rady, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na tomto odkaze.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti