Cenník stravovania

Príspevok na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.02.2023 pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu (bez dotácie)
*výška príspevku na žiaka strednej školy z dôvodu zmeny poberania dotácie na stravu sa mení od 01.01.2023
Výška zálohovej platby za stravu pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu

žiak základnej školy:

  • 1. stupeň (1. – 4. ročník): 40,00 EUR za mesia
  • 2. stupeň (5. – 9. ročník): 48,00 EUR za mesiac
  • žiak strednej školy: 55,00 EUR za mesiac
  • cudzí stravník/dôchodca: 90,00 EUR za mesiac

Mesačnú platbu za stravu je potrebné uhradiť vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

Zálohovú platbu za stravu (náklady na nákup potravín a režijné náklady) zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanec a cudzí stravník uhradí jednorazovo. V prípade, ak sa výška zálohovej platby na účte stravníka (www.strava.cz) zníži na 10,00 EUR, je nutné doplatiť sumu do výšky zálohovej platby. Stravníci, ktorí nebudú mať dopredu zaplatený príspevok na stravovanie, nebudú mať možnosť objednať si stravu.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa neposkytuje a stravník platí plnú výšku stravného.

Preddavky na stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu:

IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444

BIC/SWIFT: GIBASKSX

Variabilný symbol: číslo užívateľa – vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz

Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poštové poukážky sú k dispozícii u vedúcej školskej jedálne p. Janky Milovej.

Príspevok  na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.02.2023 pre poberateľov dotácie na podporu stravovacích návykov

Stravníci, ktorí nebudú mať vopred  zaplatené stravné, nebudú mať možnosť objednať si  stravu.
Platobné údaje

Platby za stravu sa realizujú len bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou  na bankový účet SŠJ vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s.

Číslo bankového účtu SŠJ: 505 804 3444/0900

IBAN:  SK93 0900 0000 0050 5804 3444,

Variabilný symbol je číslo užívateľa -vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz,  do poznámky  uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.  

Poplatok za vydanie čipovej karty 5 € alebo čipový prívesok 7€ (podľa dostupnosti)

Platbu za vydanú, prípadne stratenú čipovú kartu/prívesok vo výške 5,00 €/7,00 € je potrebné uhradiť pred prevzatím čipovej  karty na číslo účtu SŠJ-  IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444, variabilný symbol je číslo užívateľa -vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz, do poznámky  uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka

Vyúčtovanie a vrátenie preddavkových platieb za stravu sa vykonáva na základe písomnej žiadosti s uvedením čísla účtu v tvare IBAN. Vzor žiadosti je uvedený na stránke www.sukrzsza.sk.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac