Súkromné centrum voľného času

o scvc elementary chiildren

Súkromné centrum voľného času je zariadením pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže v ich voľnom čase s prevádzkou počas školského roka. Poslaním SCVČ je utvárať podmienky pre rozvoj schopností v praktickej činnosti a návyky účelného využívania voľného času, sebarealizácie a harmonického sebarozvoja osobnosti dieťaťa. 

Žiaci majú možnosť zdokonaľovať svoje schopnosti v nemeckom jazyku, v práci s výpočtovou technikou, v dramatickom prejave, tvorivých aktivitách, pri konštrukčných hrách, a čo je veľmi dôležité, majú možnosť športového vyžitia. 

Všetky záujmové útvary vedú kvalifikovaní pedagógovia a tréneri. Želaním všetkých vedúcich záujmových útvarov je vytvoriť v každom útvare také podmienky, ktoré prinesú žiakom poučenie, radosť, zábavu ako aj pohodu potrebnú na načerpanie nových síl.

Od rodičov očakávame podporu dieťaťa v záujmovej aktivite a zabezpečenie pravidelnej dochádzky každého žiaka do zvoleného útvaru.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac