Príspevok na vzdelávanie

Výšku príspevku na vzdelávanie na základe čl. 3 Zmluvy o poskytovaní vzdelania na súkromnej základnej škole každoročne určuje zriaďovateľ školy s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle.

Príspevok na vzdelávanie je možné uhrádzať jednorazovo alebo vo forme polročných, štvrťročných alebo mesačných splátok vždy k 15. dňu v mesiaci. V prípade, ak žiak zanechá štúdium alebo sa vyučovania pre chorobu nezúčastňuje zaplatené školné sa nevracia. 

Výška príspevku na vzdelávanie v školskom roku 2023/2024 na základe rozhodnutia zriaďovateľa je nasledovná:

 • 120€/mesiac (žiaci slovenskej národnosti)
 • 173€/mesiac (žiaci cudzej národnosti)

Školné sa pri viacerých súrodencoch upravuje takto:

 • 106€/mesiac súrodenci

Príspevok na vzdelávanie sa platí 10 mesiacov v roku.

Z príspevku na vzdelávanie škola zabezpečuje:
 • učebnice, zošity, slovníčky
 • učebnice a pracovné zošity anglického jazyka od 1. ročníka
 • učebnice a pracovné zošity 2. cudzieho jazyka od 5. ročníka
 • farebné papiere, výkresy, potreby na výtvarnú výchovu (vodové farby, temperové farby, pastelky, štetce, plastelínu, lepidlo, nožnice…)
 • pomôcky na vyučovanie (pravítka, ceruzky, gumy…)
 • lektorov cudzích jazykov
 • modernizáciu vybavenia tried a špecializovaných učební
 • výpočtovú techniku používanú pri vyučovacom procese
 • poistenie žiakov
V prípade žiakov cudzej národnosti z príspevku na vzdelávanie škola naviac zabezpečuje:
 • kurzy slovenského jazyka v popoludňajších hodinách zdarma
 • špeciálne učebnice slovenského jazyka pre cudzincov
 • školský tablet (ako pomôcku pri vyučovaní)

Zápisné

Zápisné sa platí jednorazovo v hotovosti pri podpise Zmluvy o poskytovaní vzdelania na súkromnej základnej škole. Výška zápisného je 100€ za každé dieťa. V prípade, ak žiak zanechá štúdium, zaplatené zápisné sa nevracia.

Štátny príspevok

Základné školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Súkromný školský klub detí

Výšku poplatku za Súkromný školský klub detí každoročne určuje zriaďovateľ školy s ohľadom na zmeny ekonomických podmienok v celoštátnom meradle.

Výška poplatku za Súkromný školský klub detí v školskom roku 2023/2024 je 30€/mesiac.

Iné príspevky

 • sponzorské príspevky
 • 2% pre OZ Múdrosťou do sveta
Najnovšie príspevky
img 20240521 wa0017 - Návšteva Živeny
Pripravované udalosti
Načítať viac