Školský psychológ

Škola je miestom, kde deti trávia významnú časť dňa, kde získavajú nové vedomosti a osvojujú si nové zručnosti. Dôležité je nezabúdať na to, že škola je aj miestom, kde sa vyvíja ich osobnosť a prebieha podstatná časť socializačného procesu. Úlohou školy preto už dávno nie je len vzdelávanie v zmysle odovzdávania vedomostí, ale aj harmonický rozvoj osobnosti žiakov, podpora ich duševného zdravia, rozvoj dobrých vzájomných vzťahov a budovanie pozitívnej sociálnej klímy na škole. Z tohto dôvodu je prítomnosť psychológa na škole veľmi prínosná.

Na našej škole pôsobí od začiatku školského roka 2022/2023 školská psychologička, ktorá je odborným zamestnancom školy a jej hlavnou úlohou je poskytovanie psychologického poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov s dôrazom na ich duševné zdravie.

Školská psychologička sa v rámci práce so žiakmi zameriava na orientačnú psychologickú diagnostiku (nemá právomoc realizovať komplexné psychodiagnostické vyšetrenie, za týmto účelom je potrebné navštíviť niektoré z poradenských centier), individuálne psychologické poradenstvo, skupinové psychologické poradenstvo (v rámci jednotlivých tried) a hromadné psychologické poradenstvo (vo forme prednášok a besied pre viaceré triedy súčasne).

Prostredníctvom týchto činností poznáva a rozvíja osobnostné a sociálne zručnosti žiakov (sebapoznanie, sebadôvera, sebaovládanie, empatia, tolerancia, spolupráca, riešenie konfliktov, asertivita, zvládanie záťaže atď.), vytvára pozitívnu sociálnu klímu v triedach a na škole, realizuje preventívne aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na škole, ako napríklad šikanovanie, drogová závislosť, či delikvencia. Ďalej sleduje adaptáciu nových žiakov a pomáha pri riešení adaptačných problémov, poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom s poruchami učenia, pozornosti a správania, ako aj žiakom nadaným. A v neposlednom rade pomáha žiakom s ich osobnostnými a vzťahovými problémami.

Školská psychologička poskytuje psychologické poradenstvo aj rodičom s cieľom zabezpečiť zdravý osobnostný a sociálny vývin ich detí. Zároveň realizuje konzultácie s pedagogickými zamestnancami školy s cieľom poskytnúť metodické usmernenie pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov s dôrazom na psychologické aspekty.

Väčšina problémov si vyžaduje komplexný prístup k riešeniu a zaangažovanosť všetkých zúčastnených strán. Preto je spolupráca školskej psychologičky s rodičmi aj pedagógmi veľmi dôležitá.

Školská psychologička ďalej v prípade potreby aktívne spolupracuje aj s inými odborníkmi a inštitúciami.

O poskytnutie psychologickej intervencie môže požiadať samotný žiak, jeho zákonný zástupca, či pedagóg. Rozsah psychologických služieb sa pohybuje od jednorazovej krízovej intervencie po dlhodobú intervenciu, v závislosti od riešeného problému. Poskytovanie psychologickej starostlivosti je dobrovoľné. Školská psychologička poskytuje psychologickú starostlivosť žiakovi len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Školská psychologička sa pri svojej práci riadi Etickým kódexom práce psychológa, ako aj Etickým kódexom práce školského psychológa. Všetky údaje sú prísne dôverné. Školská psychologička je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Výnimkou sú situácie, kedy je ohrozené zdravie a život človeka alebo ide o trestný čin. V takom prípade má oznamovaciu povinnosť.

Návšteva psychológa nie je hanba, nie je prejavom zlyhania, či neschopnosti. Naopak, je odrazom vnútornej sily, odvahy a odhodlania čeliť náročným životným situáciám. Školská psychologička si váži každého, kto za ňou príde a snaží sa mu pomôcť.

Konzultačné hodiny školskej psychologičky:

Pondelok7:30 – 15:30
Utorok7:30 – 15:30
Streda7:30 – 15:30
Štvrtok7:30 – 13:30

Mgr. Denisa Sopoligová

Konzultáciu je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom správy v aplikácii EduPage alebo na emailovej adrese: sopoligova@sukrzsza.sk

Na stiahnutie
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti