Výchovný poradca

Konzultácie: utorok – 1. vyučovacia hodina, streda – 3. vyučovacia hodina, vo štvrtok 1. vyučovacia hodina v miestnosti 026.
Konzultácie je možné samozrejme dohodnúť si aj na iný čas, než je uvedené. Prosím, pred samotnou konzultáciou ma iba kontaktujte správou cez aplikáciu Edupage, alebo telefonicky, pretože termín už môže byť obsadený niekým iným. Ďakujem za pochopenie.

Služby výchovného poradcu
  • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov,
  • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
  • sprostredkovanie besied a prednášok odborníkmi (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie, kriminalista, atď.),
  • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, výchova k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
  • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti formou konzultácií v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou a DOORS (Dvere otvorené osobnostnému rozvoju a spolupráci) n.o.,
  • poskytovanie informácií a poradenstva uchádzačom o štúdium v rámci projektu IKP (Integrované kariérne poradenstvo),
  • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom
Zameranie činnosti výchovného poradcu
  • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy atď. Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom ( šikanovanie, priestupky v správaní, iné sociopatické javy)
  • výchova žiakov k hodnotám ako je akceptovanie iného človeka, jeho osobnosti, sebarozvoj osobnosti, rozvoj tvorivosti a motivácie, spolupráca a utužovanie triedneho kolektívu a ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej v sociálnej a osobnej situácii

Cieľom výchovného poradenstva je viesť žiakov na čo najlepšiu cestu hľadania a zaradenia sa do spoločnosti. Činnosť výchovného poradcu upravuje štatút, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Kontakt:

Mgr. Bc. Ivana Paúrová
e- mail: paurova@sukrzsza.sk
mobil: 0910 162 785

Dokumenty na stiahnutie:

Zoznam stredných škôl spolu s odkazmi na ich webové sídlo si môžete nájsť na tejto stránke.

 

V prípade, že máte nejaký problém, prípadne nejaké pripomienky, môžete výchovného poradcu kontaktovať anonymne – poslať e-mail.

Najnovšie príspevky
img 20240521 wa0017 - Návšteva Živeny
Pripravované udalosti
Načítať viac