Koordinátor environmentálnej výchovy

Mgr. Michaela Sabelová

Hlavným cieľom práce koordinátora environmentálnej výchovy je zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a žiakov, vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a vnímavých k problémom životného prostredia, vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.

Úlohy sú zacielené na základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov:

 1. Úroveň vedomostí
 2. Rozvoj zručností
 3. Utváranie postojov

Procesy utvárania osobnosti žiakov sa opierajú o tieto základné princípy:

 1. Učenie o životnom prostredí
 2. Vychovávanie prostredníctvom životného prostredia
 3. Výchova pre životné prostredie

Viac informácií v pláne koordinátora environmentálnej výchovy.

 

Koordinátor primárnej prevencie

Mgr. Dávid Ilčík

Prevencia sociálno-patologických javov je jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. V rámci prevencie, aktivít a činností koordinátora prevencie sa zameriame aj na prierezové témy školského vzdelávacieho programu:

 • osobnostný a sociálny rozvoj,
 • ochrana života a zdravia

Hlavným poslaním koordinátora prevencie je realizovať aktivity zamerané na budovanie preventívneho prostredia a správania voči sociálno-patologickým javom, ktoré ovplyvňujú a negatívne pôsobia na výchovu, vzdelávania a osobnosť detí a mládeže. Sústredí sa taktiež na budovanie pozitívnej klímy a kultúry školy, ktorá výrazne vplýva na elimináciu spomínaných javov. Plán práce koordinátora prevencie nesie názov „Z hlbín na hladinu”, ktorý symbolizuje myšlienku spolupráce všetkých činiteľov v rámci školského prostredia, ale aj mimo neho a zároveň vyjadruje aj úlohu koordinátora prevencie – byť činiteľom, ktorý dokáže pomôcť „dostať sa z hlbín na hladinu”. Vychádza z prirovnania k húfu delfínov:
„ak členovia skupiny vidia, uvedomujú si, že ich jednotlivec je slabý a nevládze vyplávať na povrch , podplávajú ho a vytlačia na hladinu, aby sa mohol nadýchnuť.”
Aktivity a činnosti v rámci plánu práce sú rozdelené do jednotlivých mesiacov, pričom aktivity v rámci mesiaca budú rozdelené na hlavné (zameranie mesiaca) a vedľajšie (plnenie čiastkových cieľov). Naše sústredenie je zamerané na rôzne témy, ktoré môžu:

 • zásadne vplývať na budovanie preventívnej a pozitívnej klímy a kultúry školy
 • pomôcť efektívne formovať osobnosť dieťaťa v rámci výchovy a vzdelávania
 • pripraviť dieťa na rôzne nečakané životné situácie.

Plán práce koordinátora prevencie vo výchove a vzdelávaní a jeho obsah (úlohy, ciele a aktivity) môžu byť upravené, doplnené a aktualizované v priebehu školského roka podľa aktuálnych potrieb.

Viac informácií v pláne koordinátora primárnej prevencie.

Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti