DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA OD 01. 05. 2023

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

 • 1,40 eur za každý deň, v
  ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ
  a odobralo obed,
 • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni
  a odobralo obed,
 • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni
  a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

 • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa
  bude odobratý v školskej jedálni,
 • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa
  nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotý stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ  a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu /ak ste doposiaľ nepožiadali/, a to na  tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi a to najneskôr v termíne do 18.4.2023.

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do evidencie stravníkov – v školskej jedálni si vyzdvihnúť prihlášku na stravovanie.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu. Dotácia na stravu nie je nárokovateľná bez žiadosti  a poskytnutie dotácie na stravu je možné kedykoľvek odvolať.

PODMIENKY PRIHLÁSENIA NA STRAVOVANIE OD 01.05.2023:

 • odovzdaná návratka,
 • žiak ktorý sa  nestravoval aj prihláška na stravovanie,
 • žiak, ktorý má potvrdené diétne stravovanie : prihláška na stravovanie a lekárske potvrdenie ošetrujúceho lekára, v ktorom je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa a jeho diagnóza si vyžaduje diétne stravovanie, pričom toto potvrdenie musí obsahovať aj vyžadovaný typ diéty vo vzťahu k zdravotnému stavu dieťaťa,
 • uhradená zálohová platba za stravné  v sume 30,00 € – žiaci ZŠ / bude slúžiť na úhradu stravného v prípade že dieťa nebude včas odhlásené zo stravy a nezúčastnilo sa vyučovania/

Nárok na dotáciu vzniká len v prípade účasti žiaka na vyučovaní a odobratí stravy.

UPOZORNENIE DAŇOVÝ BONUS – novela zákona o dotáciách účinná od 01.05.2023 zmenila kategórie oprávnených detí, t. j. od 01.05.2023 sa už nebude prihliadať na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že dieťaťu môže byť od 01.05.2023 poskytovaná dotácia na stravu aj v prípade, že naň rodič poberá daňový bonus.

Najnovšie príspevky
img 20240521 wa0017 - Návšteva Živeny
Pripravované udalosti
Načítať viac