Učebné osnovy pre 1. – 4. ročník

Vzdelávacia oblasťVyučovací predmet1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Matematika a práca s informáciamiMatematika
Informatika
Človek a prírodaPrvouka
Prírodoveda
Človek a spoločnosťVlastiveda
Človek a hodnotyEtická výchova
Náboženská výchova
Človek a svet prácePracovné vyučovanie
Umenie a kultúraHudobná výchova
#rowspan#Výtvarná výchova
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti
Načítať viac