Projekty

 1. Back in time: Czechoslovakia (Návrat do Československa) – eTwinning projekt zameraný na pripomenutie si 30. výročia vzniku Českej republiky a Slovenskej republiky. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť úroveň anglického jazyka slovenských a českých študentov, podporiť ich kreativitu a spoluprácu a povzbudiť ich k spoznávaniu histórie spoločného štátu.
 2. Artificial Intelligence: Enemy or Friend? (Umelá inteligencia: nepriateľ či priateľ?) – eTwinning projekt, ktorého cieľom je oboznámiť žiakov so základmi umelej inteligencie, čo je UI, ako funguje a ako pracujú niektoré z jej rôznych aplikácií. Prostredníctvom tohto projektu pomôžeme žiakom rozvíjať ich schopnosti kritického myslenia, premýšľať nad etickými dôsledkami UI a zároveň kreatívnym spôsobom ju využiť na riešenie problémov.
 3. Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice – 19. ročník celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice s témou „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“, bude zrealizovaný našou školskou knižnicou 23.10.2023. Cieľom projektu je zábavnou formou práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.
 4. Deti a  architektúra  –  projekt  realizovaný   v   rámci   hodín   výtvarnej   výchovy, prostredníctvom e-learningových kreatívnych kurzov, následne žiaci realizujú výstupné práce z oblasti architektúry na tému Kultúrne budovy. Cieľom tohto projektu je priniesť žiakom informácie z oblasti architektúry a architektonického riešenia priestoru, vzbudiť u nich záujem o architektúru a architektonické diela, podporiť u nich kreativitu. Najlepšie práce budú ocenené a zverejnené na vernisáži v Bratislave, projekt realizovaný od septembra 2019
 5. Prestávky s knihou – prezentačný  projekt žiakov  primárneho  a  nižšieho  stredného vzdelávania zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzích jazykoch.
 6. Týždeň zdravej výživy – projekt zameraný na propagáciu zdravého stravovania.
 7. Hovorme o jedle – environmentálny projekt na podporu zdravého životného štýlu.
 8. Týždeň čitateľských aktivít –  projekt  zameraný  na  podporu  rozvíjania čitateľskej gramotnosti.
 9. Dajme veciam druhú šancu – environmentálny projekt.
 10. Happy market – projekt zameraný na športové a rekreačné aktivity pre žiakov 1. – 5. ročníka.
 11. Olympijské hry – športový deň žiakov 1. – 4. ročníka.
 12. Recyklohry – environmentálny projekt zameraný na recykláciu elektroodpadu.
 13. Učíme sa vonku – netradičné formy edukácie v prírode – žiaci 5. – 9. ročníka.
dejp6
Naše zážitky

Projekty z dejepisu (6. ročník)

<p>&Scaron;iestaci si tvorili vlastn&eacute; r&iacute;mske mesto. Museli dodržiavať z&aacute;kladn&eacute; pravidl&aacute; r&iacute;mskej kult&uacute;ry a architekt&uacute;ry, z&aacute;roveň ale použili prvky vlastnej tvorivosti a inov&aacute;cie.</p>

Čítať viac »
dajme1 3
Naše zážitky

Dajme veciam druhú šancu (enviroprojekt)

<p>Pri pr&iacute;ležitosti dňa Zeme sme na &scaron;kole vyhl&aacute;sili s&uacute;ťaž Dajme veciam druh&uacute; &scaron;ancu. Žiaci z recyklovateľn&yacute;ch materi&aacute;lov vyr&aacute;bali r&ocirc;zne dekor&aacute;cie i praktick&eacute; predmety dennej potreby.

Čítať viac »
zubky1
Naše zážitky

Projekt Veselé zúbky

<p>Žiaci z tried I.ŽB a I.DF sa tento &scaron;kolsk&yacute; rok zapojili do s&uacute;ťaže o hodnotn&eacute; ceny. M&ocirc;žeme z&iacute;skať pre &scaron;kolu produkty podľa vlastn&eacute;ho v&yacute;beru v

Čítať viac »
japonsko1
Naše zážitky

Projekt s japonskou školou

Naši deviataci dnes začali prácu na novom projekte s japonskou školou v Tokiu, Seitoku. Cieľom projektu je multikultúrny aspekt. Žiaci si budú vymieňať informácie o

Čítať viac »
Najnovšie príspevky
Pripravované udalosti