Dnes je sobota 23. januára 2021. Meniny: Miloš
Dd 18.1.2020 bude v 1. - 9. ročníku naďalej prebiehať vyučovanie len dištančnou formou.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia k vzdelávaniu 1. - 9. ročníka

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 18.1.2020 bude v 1. - 9. ročníku naďalej prebiehať vyučovanie len dištančnou formou.
Návšteva školského klubu bude umožnená pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

vedenie školyOznam školskej jedálne

Vážení rodičia,
podľa pokynov MŠ VVaŠ SR je možné, aby aj deti, ktoré sa vyučujú dištančnou formou, odoberali stravu zo ŠJ, s nárokom na poskytnutie dotácie.

V prípade záujmu prihláste cez internet svoje dieťa na stravu do 14. 1. 2021 do 9. 00 hod.

Prihláseným stravníkom bude vydávaná strava v plastovom obale pri okienku ŠJ od 18. 1. 2021 v čase od 12.30 hod – 13. 15 hod.

Mgr. Ľubica Brennerová, riaditeľka školyOnline vyučovanie (ročníky 1. - 4.)

Dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. - 4 . ročníka ZŠ od 11. januára 2021

Vážení rodičia,
na základe nariadení vlády a ministerstva školstva Vás informujeme, že škola bude od 11. januára 2021 zatvorená až do odvolania. Žiaci budú vzdelávaní dištančnou formou doma (vrátane žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ).

Pokyny a detaily k dištančnému vzdelávaniu na 1. stupni ZŠ Vám budú zaslané prostredníctvom triednych učiteliek.

Rozvrhy pre jednotlivé triedy v 1. - 4. ročníku na stiahnutie

Aktívna účasť pre žiakov na dištančnom vzdelávaní bude povinná a evidovaná.

Rešpektujeme závažné zdravotné problémy, pre ktoré by sa žiaci nemohli zúčastniť vzdelávania a plniť si povinnosti. V takom prípade Vás žiadame o oznámenie dohodnutého lekárskeho vyšetrenia vopred a v prípade ochorenia, ktoré je prekážkou v účasti na dištančnom vzdelávaní, informovať triednych učiteľov o tejto skutočnosti do 24 hodín. Neospravedlnená neúčasť na online hodine bude vykazovaná v elektronickej triednej knihe ako neospravedlnená absencia.

V prípade hodín, ktoré nie sú online, ale žiaci majú pracovať na svojich zadaniach (projekty, pracovné listy, domáce úlohy... ) podľa inštrukcií pedagóga, je žiak povinný zadanie splniť. V prípade, ak si povinnosti nesplní, bude nevypracovanie zadania považované za absenciu na vyučovaní.

Žiaci sú za svoju prácu hodnotení v zmysle platného školského poriadku a metodického pokynu na hodnotenie žiakov základných škôl č. 22/2011.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si vzorne plnia svoje povinnosti a zodpovedne pristupujú k svojmu vzdelávaniu a rodičom za ústretovosť a spoluprácu.

vedenie školyOnline vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeZápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v dňoch

7. - 9. apríla 2021. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše zážitky - školský rok 2020/2021


Piataci vinšujú k Vianociam
22. december 2020

Naši piataci sa pripravujú na Vianoce veľmi zodpovedne :) všetkým Vám prajú pokojné vianočné sviatky a posielajú krátky videovinš


Projekt z chémie
18. december 2020

Naši siedmaci mali z chémie za úlohu realizovať projekt formou posteru na tému „VODA“. Mohli si zvoliť formu a spôsob vypracovania projektu a tak zdôrazniť význam najrozšírenejšej látky na povrchu Zeme pre všetko živé, rastliny, živočíchy a človeka, jej nenahraditeľnosť a potrebu ochrany a šetrenia vody.

 


Koledníci idú...
18. december 2020

V piatok 18.12.2020 sa žiaci z I.LN triedy vybrali spolu s s hudobným doprovodom a na predvianočný krojový sprievod po škole. Zaspievali známe i menej známe koledy, predniesli vinše a koho stretli, nezabudli ho počastovať koľadou z košíčka. Aspoň trochu rozveselili naše tiché chodby v škole. Veľmi sa chceme poďakovať aj pani učiteľke Janke Hriankovej, ktorá, ako každý rok, tak aj tento, hrala a spievala spolu s nami.


Vianočné zvyky a tradície v Rusku
14. december 2020

Náš šikovný žiak Mark Kurakin z Delfínkov si pre spolužiakov pripravil krásnu prezentáciu a porozprával aké majú v Rusku zvyky a tradície. Najdôležitejšou súčasťou je dekorácia vianočného stromčeka na ktorej sa vždy podieľa celá rodina. V niektorých rodinách je zvykom maľovať okná a nábytok – na skle alebo zrkadle skrinky znázorňujú symbol budúceho roka a ďalšie zimné obrázky. Na Silvestra sedia všetci spolu pri slávnostnom stole, najskôr odprevadia starý rok, spomenú si ako si ho pamätali alebo čo bolo v ňom to hlavné pre každého z prítomných a navzájom si želajú, aby všetko dobré zo starého roka prešlo do nového. Pre deti to bol veľký zážitok!


Svätá Lucia v škole
14. december 2020

Strigáááááá ... mnohí sa tohto slova boja a predstavujú si pri ňom niekoho zlého, ženu, ktorá robí zlo.
Opak je pravdou.
13.decembra slávili naši predkovia Deň Lucie. Luciu považovali za najväčšiu zo všetkých stríg. Svojimi čarmi mala chrániť všetkých pred zlom a zlými duchmi.
- V predvečer Lucie ľudia jedli cesnak, ktorý ich mal chrániť pred zlými duchmi.
- Mládenci v ten deň práskali korbáčom, pískali na píšťalkách, trúbili na rohoch ... robili veľký hluk, aby vyhnali z chotára zlo.
- Na Luciu začali muži robiť drevený stolček a verili, že keď si na Štedrý večer v kostole naň sadnú, uvidia všetkých, ktorí im chcú ublížiť ako škaredé osoby obrátené chrbtom k oltáru.
- Na Luciu chodili po domoch Lucky, ktoré vymetali husím pierkom alebo krídlom kúty, aby vymietli a vyhnali z príbytkov všetko zlo. Boli zahalené bielou plachtou a mali pomučené tváre.
Aj nám v našej škole Lucky v ten deň vymietli kúty v triedach. Tešíme sa, že u nás nemali veľa práce, lebo zlo v našej škole nepanuje.


Mikuláš 2020
7. december 2020

V jeden čarovný deň, v moment, keď sa žiaci pekne usadili do lavíc sme všetci začuli jemné klopkanie na každé okienko v škole. Začudovali sme sa ako to je možné... a v tom nám to v našich hlavičkách docvaklo :-) Prišiel nás navštíviť Mikuláš s jeho láskavosťou a pomocníkmi – anjelikom a čertíkom. Putovali velikánsku diaľku len aby mohli spoznať šikovné deti, pani učiteľky a učiteľov, pani vychovávateľky, vychovávateľov a všetkých, ktorí svojou usilovnou a svedomitou prácou prispievajú k správnemu fungovaniu našej školy :-) Na našej škole sa však Mikulášova púť nekončila. S jeho pomocníkmi mal veľmi naponáhlo, ale samozrejme, že neodišiel bez toho, aby za sebou nezanechal milý odkaz, ktorý si môžete pozrieť spoločne s fotografiami z Mikulášskej akcie v našej galérii.


Svätá Barbora
4. december 2020

Naše deti si 4. decembra pripomenuli sviatok svätej Barbory a zvyky a tradície s ním spojené. Dodnes je v obľube zvyk rezania tzv. barboriek, čiže čerešňových vetvičiek, narezaných presne na 4. decembra, ktoré vo váze s vodou do Vianoc zakvitnú. Traduje sa, že ak vetvička zakvitne, dievča sa do roka vydá. A ak si na každú narezanú vetvičku napíše meno chlapca, a tak ju dá do vázy, jej milý sa stane ten, ktorého vetvička zakvitne ako prvá. Tak uvidíme či tie naše vetvičky zakvitnú a potešia nás!

čítať ďalej...


Ondreju, Ondreju, tebe olovo lejú...
1. december 2020

Štvrtáci oprášili adventné zvyky na Ondreja, použili svoju fantáziu pri čítaní "budúcnosti" z odliatkov "olova" - vosku.


Čajíkový deň
27. november 2020

V piatok 27.11.2020 sme v I.LN triede varili čajíky - ovocné, bylinkové, sypané, vrecúškové, s citrónom, s medom..... všetky krásne voňali a ešte viac chutili. Každý ho pil z obľúbeného hrnčeka, tak sme ich potom aj nakreslili.


Prvá pomoc
20. november 2020

Piatok 20.11. 2020 bol pre 1. LN triedu opäť veselý a poučný. Žiak Loranko Grznár sa na jednu vyučovaciu hodinu stal lekárom a porozprával spolužiakom ako sa ošetruje poranená ruka, oko, čo je to EKG, očkovanie, žiaci si pozreli RTG snímky a nakoniec si vytvorili obrázok ľudskej kostry. Samozrejme nezabudol ani na telefónne čísla záchranárov.


1   2  
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník