Dnes je sobota 23. januára 2021. Meniny: Miloš
Dd 18.1.2020 bude v 1. - 9. ročníku naďalej prebiehať vyučovanie len dištančnou formou.   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 - 7. - 9. apríl 2021 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia k vzdelávaniu 1. - 9. ročníka

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že od 18.1.2020 bude v 1. - 9. ročníku naďalej prebiehať vyučovanie len dištančnou formou.
Návšteva školského klubu bude umožnená pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.

vedenie školyOznam školskej jedálne

Vážení rodičia,
podľa pokynov MŠ VVaŠ SR je možné, aby aj deti, ktoré sa vyučujú dištančnou formou, odoberali stravu zo ŠJ, s nárokom na poskytnutie dotácie.

V prípade záujmu prihláste cez internet svoje dieťa na stravu do 14. 1. 2021 do 9. 00 hod.

Prihláseným stravníkom bude vydávaná strava v plastovom obale pri okienku ŠJ od 18. 1. 2021 v čase od 12.30 hod – 13. 15 hod.

Mgr. Ľubica Brennerová, riaditeľka školyOnline vyučovanie (ročníky 1. - 4.)

Dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. - 4 . ročníka ZŠ od 11. januára 2021

Vážení rodičia,
na základe nariadení vlády a ministerstva školstva Vás informujeme, že škola bude od 11. januára 2021 zatvorená až do odvolania. Žiaci budú vzdelávaní dištančnou formou doma (vrátane žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ).

Pokyny a detaily k dištančnému vzdelávaniu na 1. stupni ZŠ Vám budú zaslané prostredníctvom triednych učiteliek.

Rozvrhy pre jednotlivé triedy v 1. - 4. ročníku na stiahnutie

Aktívna účasť pre žiakov na dištančnom vzdelávaní bude povinná a evidovaná.

Rešpektujeme závažné zdravotné problémy, pre ktoré by sa žiaci nemohli zúčastniť vzdelávania a plniť si povinnosti. V takom prípade Vás žiadame o oznámenie dohodnutého lekárskeho vyšetrenia vopred a v prípade ochorenia, ktoré je prekážkou v účasti na dištančnom vzdelávaní, informovať triednych učiteľov o tejto skutočnosti do 24 hodín. Neospravedlnená neúčasť na online hodine bude vykazovaná v elektronickej triednej knihe ako neospravedlnená absencia.

V prípade hodín, ktoré nie sú online, ale žiaci majú pracovať na svojich zadaniach (projekty, pracovné listy, domáce úlohy... ) podľa inštrukcií pedagóga, je žiak povinný zadanie splniť. V prípade, ak si povinnosti nesplní, bude nevypracovanie zadania považované za absenciu na vyučovaní.

Žiaci sú za svoju prácu hodnotení v zmysle platného školského poriadku a metodického pokynu na hodnotenie žiakov základných škôl č. 22/2011.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí si vzorne plnia svoje povinnosti a zodpovedne pristupujú k svojmu vzdelávaniu a rodičom za ústretovosť a spoluprácu.

vedenie školyOnline vyučovanie (ročníky 5. - 9.)

Milí žiaci,
v dokumente nižšie máte uvedený rozpis online hodín. Upozorňujeme Vás, že každý žiak našej školy je povinný zúčastniť sa týchto online hodín aj bez vyzvania učiteľa. Takisto je dôležité z Vašej strany spracovávať zadania v Google Classroom k termínu, ktorý určí daný vyučujúci.

V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť online hodiny, je potrebné informovať o tejto skutočnosti konkrétneho vyučujúceho.

Viac informácií na tomto odkazeZápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v dňoch

7. - 9. apríla 2021. 

 

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.
Správy výchovnej poradkyne

Vyhlásenie ministerstva školstva k prijímacím skúškam na stredné školy v šk. roku 2019/2020

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Video tu:
Informácia ku obmedzeniam v súvislosti s COVID-19

Celoslovenské Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov pre tento školský rok bolo ZRUŠENÉ.

Prijímacie skúšky na talentové odbory sa budú KONAŤ TÝŽDEŇ PO PRERUŠENÍ, t.j. týždeň po návrate do škôl

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) DO 15. MÁJA 2020.

Riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií DO 21. MÁJA 2020.

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) sa bude konať najneskôr DO 30. JÚNA 2020

2. kolo prijímacích skúšok je v súčasnom čase zatiaľ TERMÍNOVO NEURČENÉ

 


Prihlásenie

Login
Heslo

Naše úspechy - školský rok 2020/2021


Matematická olympiáda - školské kolo
11. január 2021

Naši žiaci 2. stupňa sa zúčastnili domáceho kola 70. ročníka Matematickej olympiády. Súťažili v dvoch kategóriách, a to Z5 a Z9.
Žiaci sa umiestnili takto:

Z5
1. miesto - Dávid Mϋllner (V.FB),
2. miesto - Vanda Petra Večeřová (V.FB),
3. miesto - Tamara Trippé (V.FB).

Z9
1. miesto - Martin Pintrava (IX.NA),
2. a 3. miesto nebolo udelené.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a držíme im prsty v okresnom kole.


Pytagoriáda (školské kolo)
11. január 2021

Počas dištančného vzdelávania v decembri sa aj tento rok zapojili naši žiaci 2. stupňa do školského kola Pytagoriády. Súťaže sa po prvýkrát zúčastnili online formou a súťažilo ich celkovo 40. Súťažili tradične v štyroch kategóriách P5, P6, P7 a P8. Dosiahli takéto výsledky.

Kategória P5
1.miesto - Petra Šošková (V.FA),
2.miesto - Tamara Trippé (V.FB),
3. miesto - Vanda Petra Večeřová (V.FB)

Kategória P6:
1.miesto - Richard Pleško (VI.SA),
2.miesto - Matea Kandera (VI.SA),
3. miesto - Ivona Takáčová (VI.SB)

Kategória P7:
1.miesto - Andrej Pavelka (VII.SVB),
2.miesto - Jessica Kobolková (VII.SVB),
3. miesto - Linda Horváthová (VII.SVB)

Kategória P8:
1.miesto - Tomáš Moťovský (VIII.EA),
2. a 3. miesto nebolo udelené.

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.


Olympiáda v anglickom jazyku (školské kolo)
3. november 2020

Olympiáda v anglickom jazyku sa tento školský rok zrealizovala online. Po čítaní a počúvaní s porozumením sme v spolupráci s naším anglickým lektorom p. Petrom Sweeneym vyskúšali rozprávacie zručnosti našich žiakov. Všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujeme za účasť a víťazovi gratulujeme:

Kategória starší:
1. Alexander Gáloš (IX.NA)
2. Martin Pintrava (IX.NA)
3. Mária Šuštiaková (VIII.EA)

 


Slavistické pierko 2020
16. december 2020

Áno, aj do tejto literárnej súťaže sme sa zapojili. Z ôsmakov nás reprezentoval Ondrej Maček z VIII.EB, a hoci sme sa neumiestnili v II. kategórii literárne práce na prvých troch miestach, posielame Ondrejovi v mene Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV oficiálne poďakovanie a vám ostatným tip na dobré čítanie - jeho reportáž, ktorá bude publikovaná aj na webovej stránke Slavistického ústavu: http://www.slavu.sav.sk/slavisticke_pierko.php. Poďakovanie je k dispozícii na stiahnutie.


Dejepisná olympiáda - školské kolo
15. december 2020

V priebehu minulého týždňa sa súťažilo o postup na okresné kolo Dejepisnej olympiády. Počas dištančného vzdelávania sa zapojili žiaci všetkých hodnotených ročníkov, v štyroch samostatných kategóriách (ročníkoch). Prvé tri miesta obsadili:

6.ročník
Adam Vrábel
Dominika Brtková
Adam Ďurajda

7. ročník
Andrej Pavelka
Filip Kozlík
Ester Mišurová

8. ročník
Mária Šuštiaková
Ondrej Maček
Natália Beláčiková

9. ročník
Maxim Magát
Martin Pintrava

Do okresného kola postupujú prví dvaja. Gratulujeme. Všetkým ostatným zúčastneným ďakujeme, že mali odvahu a chuť pracovať.


Environmentálny projekt - Hovorme o jedle, vyhodnotenie
14. december 2020

VIII. ročník súťaže Hovorme o jedle nám priniesol v tomto školskom roku príjemné prekvapenie. Zo všetkých zaregistrovaných škôl v počte 290 sa nám podarilo umiestniť do zlatého pásma, čo je historicky prvý krát. Sme veľmi potešení a vďační, že aj napriek sťaženým podmienkam vyučovania v tomto školskom roku ste do svojej práce dali všetko svoje úsilie a námahu. Poďakovanie patrí nielen vám žiakom, ale aj učiteľom, ktorí vás nasmerovali a ukázali cestu, ktorou sa vaša fantázia mohla uberať. Želáme veľa ďalších spoločných kreatívnych chvíľ.


Hodžov novinový článok 2020
9. december 2020

Aj v tomto náročnom období dištančného vzdelávania žnú naši žiaci úspechy svojej práce, ktorá je nad rámec ich školských povinností - konkrétne naša deviatačka, Ria Magdaléna Salajová, ktorá sa v celoslovenskej literárnej súťaži "Hodžov novinový článok" umiestnila v peknom bronzovom pásme (3. miesto) spolu s niekoľkými ďalšími, možno budúcimi nádejnými novinármi.
Čo dodať? Už len to najdôležitejšie: Magdalénka, gratulujeme, sme hrdí, že si našou žiačkou a želáme Ti, aby si vždy "myslela pozitívne", ako sama píšeš, a aby ti to písalo rovnako dobre, ako ti to myslí - si dobrým príkladom pre svojich rovesníkov, ako "začať od seba"... Súťažný príspevok si môžete prečítať na tomto odkaze.


Zelený svet 2020
9. december 2020

Tento školský rok sme opakovane úspešní v písaní aj my na druhom stupni. Po "Hodžovom novinovom článku" sa nám podarilo spojiť literárne s environmentálnym a vyšlo to! Konkrétne Eliške Kozáčikovej zo VII.SVA v "Zelenom svete". Tohtoročnú tému "Je to v mojich rukách" uchopila naozaj tvorivo do tých svojich a v kategórii "Literárna tvorba" sa zaradila medzi prvých troch najlepších autorov. Eliške gratulujeme, tešíme sa s ňou a dúfame, že bude v písaní naďalej pokračovať, veď si len prečítajte, ako výborne jej to ide... Práca Elišky je k dispozícii na stiahnutie.


Hovorme o jedle - environmentálny projekt
29. október 2020

Výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré bez pochýb ovplyvňujú zdravie každého z nás, a preto sme sa i tento školský rok zapojili do VIII.ročníka environmentálneho projektu "Hovorme o jedle." Cieľom projektu je podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže i dospelých pri budovaní spôsobilosti k správnemu výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia. Do projektu sa s veľkým nadšením zapojil prvý, druhý stupeň, ale aj školský klub. Žiaci si na prvom stupni vyskúšali pripraviť zdravú svačinu v podobe jablkových lízatiek, panáčikov, či ovocných špízov, sôch z ovocia a zeleniny, dokonca pripravili z cesta aj rôzne druhy pečiva. Okrem iného tiež výtvarne stvárnili, čo najviac radi konzumujú v rámci zdravia prospešných potravín, či vyskladali z ovocia "zdravé srdce", tvorili rôzne plagáty, dokonca si zahrali jabĺčkovú pieseň na heligónke. Druhostupniari sa zdravej výžive venovali na hodinách španielskeho, nemeckého, anglického jazyka, ale aj dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, nevynímajúc prírodovedné predmety ako biológia a chémia. Týždeň zdravej výživy bol u nás naozaj veľmi pestrý. Žiaci skladali "zeleninovo-ovocné" básničky, ochutnali pravý poctivo upečený kváskový chlieb, pripravovali rôzne plagáty na tému ovocia, zeleniny, orechov v cudzom jazyku, osvojovali si slovnú zásobu rôznych druhov potravín v španielčine, skladali potravové pyramídy, pripravovali a ochutnávali rôzne zeleninové a ovocné pokrmy, ako aj lahodnú studenú tvarohovú tortu, naučili sa ako správne skladovať potraviny v chladničke a predchádzať tak vzniku potravinového odpadu. V literárnej časti projektu s ústrednou témou - Potravinová sebestačnosť nie je iba prázdna fráza, sa podarilo siedmakom zložiť básne. Žiaci vytvorili tak nádherné diela a pracovali s takým nasadením, že si právom zaslúžia veľkú pochvalu. Tá ale v prvom rade patrí vyučujúcim, ktorí žiakov neustále motivujú a rozvíjajú ich kreativitu. Ďakujeme vám všetkým a tešíme sa na vyhodnotenie projektu.


Olympiáda v nemeckom jazyku (školské kolo)
29. október 2020

V novembri sa uskutočnila na našej škole olympiáda v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili a porovnávali si vedomosti z nemeckého jazyka v dvoch kategóriách. Všetkým odvážlivcom ďakujeme za úsilie a trpezlivosť, do okresného kola postupujú prví dvaja, gratulujeme!

Kategória 1A:
1. Sára Mišurová
2. Simona Zajacová
3. Linda Vyparinová

Kategória 1B:
1. Maxim Magát
2. Mária Šuštiaková
3. Patrik Skála


1   2  
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník