Dnes je pondelok 3. októbra 2022. Meniny: Stela
Informácia súkromného centra voľného času   »»»   harmonogram krúžkovej činnosti na tomto odkaze   • • •   Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieInformácia súkromného centra voľného času

KRÚŽOK INLINE korčuľovanie bude prebiehať každé dva týždne. V prípade nepriaznivého počasia bude realizovaný v priestoroch školskej telocvične. Najbližší termín krúžku bude  mimoriadne až 14.10.2022 . Pôvodný termín podľa plánu, 7.10.2022, bude nahradený dňa 21.10.2022.
Ďakujeme za pochopenie.

KRÚŽOK VARENIE bude prebiehať každý týždeň po 2 hodiny. Žiaci sú rozdelený do dvoch skupín a budú sa striedať.Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Súkromná školská jedáleňJanka Milová - vedúca

Vážení žiaci, rodičia, stravníci,
naša škola Vám ponúka zdravé a kvalitné stravovanie za prijateľné ceny v príjemnom prostredí moderne zariadenej jedálne.

Oznam školskej jedálne

 Zmena poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

OD 01.08.2021 nadobudli účinnosť nové právne úpravy, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. (zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 • Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.
  Vyplní čestné vyhlásenie. 
 • Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.
  Predloží potvrdenie, ktoré vydáva automaticky ÚPSVaR SR. 
 • Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.
  Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR SR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

Rodič preukazuje nárok na dotáciu na stravu doručením aktuálneho originálneho potvrdenia/čestného vyhlásenia do školy.   

Pokiaľ žiak nespĺňa jednu z horeuvedených podmienok zaniká mu od 1.8.2021 nárok na dotáciu na stravu.

Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 1. júla 2022

Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z. o financovani voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o financovani voľného času dieťaťa). V tejto súvislosti platí, že zákon o financovani voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť 

 • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

 • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

 • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).
 


Čo ponúkame
 • zdravú výživu detí a žiakov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu v školách alebo školských zariadeniach,
 • ovocie a cereálne výrobky k podávanej strave,
 • mliečne, ovocné a vitamínové nápoje ako súčasť menu,
 • elektronické objednávanie a odhlasovanie obedov
 • prenájom priestorov jedálne na prednášky, semináre - fotogaléria
 • príprava jedál v kvalitne vybavenej kuchyni - fotogalériaPodľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke obsahuje:
a) dve hlavné mäsové jedlá,
b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.

Ceny stravného v EUR

Príspevok  na úhradu nákladov na  stravovanie (stravné) od 01.09.2022 pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu (bez dotácie na stravu).

Kategória stravníkov Finančné pásmo na nákup potravín Režijné náklady Úhrada stravníka
Dieťa MŠ – celodenná strava 1,54 € 1,91€ 3,45 €
Dieťa MŠ – poldenná strava 1,28 € 1,77 € 3,05 €
Žiak 1. – 4. ročník ZŠ 1,21 € 0,40 € 1,61 €
Žiak 5. – 9. ročník ZŠ 1,30 € 0,40 € 1,70 €
Študent strednej školy 1,41 € 0,75 € 2,16 €
Zamestnanci 1,41 € 2,24 € 3,65 €
Cudzí stravníci 1,41 € 2,24 € 3,65 €
Dôchodcovia 1,41 € 2,09 € 3,50 €

Výška mesačnej platby za stravu pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu:
- žiak základnej školy (1. stupeň): 35,00 EUR za mesiac
- žiak základnej školy (2. stupeň): 40,00 EUR za mesiac
- žiak strednej školy: 47,00 EUR za mesiac
- cudzí stravník: 75,00 EUR za mesiac
dôchodcovia: 75,00 EUR za mesiac
Mesačnú platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci.

Zálohovú platbu za stravu (náklady na nákup potravín a režijné náklady) zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanec a cudzí stravník uhradí jednorazovo. V prípade, ak sa výška zálohovej platby na účte stravníka (www.strava.cz) zníži na 10,00 EUR, je nutné doplatiť sumu do výšky zálohovej platby. Stravníci, ktorí nebudú mať dopredu zaplatený príspevok na stravovanie, nebudú mať možnosť objednať si stravu.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa neposkytuje a stravník platí plnú výšku stravného.

Poplatok za vydanie čipovej karty je 5 €.

Preddavky na stravu je potrebné uhradiť na číslo účtu:
IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444
BIC/SWIFT: GIBASKSX
Variabilný symbol: číslo užívateľa - vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poštové poukážky sú k dispozícii u vedúcej školskej jedálne p. Janky Milovej.

Príspevok  na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.09.2021 pre poberateľov dotácie na podporu stravovacích návykov

Kategória stravníkov Nákup potravín
EUR
Režijné náklady
EUR
 Stravné celkom
EUR
Dotácia na stravu
EUR
Úhrada stravníka
EUR
Žiak
1.-4. ročník SZŠ
1,15 0,20 1,35 1,30 0,05
Žiak
5.-9. ročník. SZŠ
1,23 0,20 1,43 1,30 0,13

Zálohovú platbu za stravu zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, uhradí jednorazovo do 25.augusta vo výške 30,00 EUR. V prípade, ak sa výška zálohovej platby na účte stravníka (www.strava.cz)  zníži na 10,00 EUR, je nutné doplatiť sumu do výšky zálohovej platby (30,00 EUR)

Stravníci, ktorí nebudú mať vopred  zaplatené stravné, nebudú mať možnosť objednať si stravu.

Zálohovú platbu za stravu (náklady na nákup potravín a režijné náklady) zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanec a cudzí stravník uhradí jednorazovo. V prípade, ak sa výška zálohovej platby na účte stravníka (www.strava.cz) zníži na 10,00 EUR, je nutné doplatiť sumu do výšky zálohovej platby. Stravníci, ktorí nebudú mať dopredu zaplatený príspevok na stravovanie, nebudú mať možnosť objednať si stravu.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa neposkytuje a stravníkplatí plnú výšku stravného.

Poplatok za vydanie čipovej karty je 5 €.

Platbu za vydanú, prípadne stratenú čipovú kartu vo výške 5,00 € je potrebné uhradiť pred prevzatím čipovej karty na číslo účtu
IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444
BIC/SWIFT: GIBASKSX
Variabilný symbol: číslo užívateľa - vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poštové poukážky sú k dispozícii u vedúcej školskej jedálne p. Janky Milovej

Objednávanie stravy

Objednávanie a odhlasovanie stravy sa realizuje online na stránke www.sukrzsza.sk, alebo www.strava.cz alebo na termináli pri vstupe do školskej jedálne prostredníctvom čipovej karty.

Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné najneskôr 1 pracovný deň vopred do 14:00 hodiny.

Dokumenty na stiahnutie
Kontakty
041 / 568 34 19
0902 815 910
sskoravska@gmail.com Súkromná školská jedáleň
ako súčasť Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Galéria jedál
Kde nás nájdete?

Zväčšiť mapuOnline: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník