Dnes je sobota 25. júna 2022. Meniny: Tadeáš
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Súkromná školská jedáleňJanka Milová - vedúca

Vážení žiaci, rodičia, stravníci,
naša škola Vám ponúka zdravé a kvalitné stravovanie za prijateľné ceny v príjemnom prostredí moderne zariadenej jedálne.

Oznam školskej jedálne

Zmena poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu)

OD 01.08.2021 nadobudli účinnosť nové právne úpravy, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu - ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. (zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 • Ak zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.
  Vyplní čestné vyhlásenie. 
 • Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi.
  Predloží potvrdenie, ktoré vydáva automaticky ÚPSVaR SR. 
 • Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.
  Rodič si musí požiadať o posúdenie ÚPSVaR SR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

V tejto súvislosti upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom školu bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.

Rodič preukazuje nárok na dotáciu na stravu doručením aktuálneho originálneho potvrdenia/čestného vyhlásenia do školy.   

Pokiaľ žiak nespĺňa jednu z horeuvedených podmienok zaniká mu od 1.8.2021 nárok na dotáciu na stravu.

 


Čo ponúkame
 • zdravú výživu detí a žiakov v čase výchovno-vzdelávacieho procesu v školách alebo školských zariadeniach,
 • ovocie a cereálne výrobky k podávanej strave,
 • mliečne, ovocné a vitamínové nápoje ako súčasť menu,
 • elektronické objednávanie a odhlasovanie obedov
 • prenájom priestorov jedálne na prednášky, semináre - fotogaléria
 • príprava jedál v kvalitne vybavenej kuchyni - fotogalériaPodľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke obsahuje:
a) dve hlavné mäsové jedlá,
b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré sa podávajú najmä v pondelok.

Ceny stravného v EUR

Príspevok  na úhradu nákladov na  stravovanie (stravné) od 01.09.2021 pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu (bez dotácie na stravu)

Kategória stravníkov Nákup potravín
EUR
Režijné náklady
EUR
Stravné celkom
EUR 
Úhrada stravníka
EUR
Žiak
1.-4. ročník SZŠ
1,15 0,20 1,35 1,35
Žiak
5.-9. ročník. SZŠ
1,23 0,20 1,43 1,43
Žiak strednej školy 1,33 0,40 1,73 1,73
Zamestnanci 1,33 1,92 3,25 -
Cudzí stravník 1,33 1,92 3,25 3,25
Dôchodcovia 1,33 1,72 3,05 3,05

 

Výška mesačnej platby za stravu pre poberateľov zvýšeného daňového bonusu:
žiak základnej školy: 30,00 EUR za mesiac
žiak strednej školy: 35,00 EUR za mesiac
cudzí stravník: 65,00 EUR za mesiac
Mesačnú platbu za stravu je potrebné uhradiť mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci.

Príspevok  na úhradu nákladov na stravovanie (stravné) od 01.09.2021 pre poberateľov dotácie na podporu stravovacích návykov

Kategória stravníkov Nákup potravín
EUR
Režijné náklady
EUR
 Stravné celkom
EUR
Dotácia na stravu
EUR
Úhrada stravníka
EUR
Žiak
1.-4. ročník SZŠ
1,15 0,20 1,35 1,30 0,05
Žiak
5.-9. ročník. SZŠ
1,23 0,20 1,43 1,30 0,13

Zálohovú platbu za stravu zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, uhradí jednorazovo do 25.augusta vo výške 30,00 EUR. V prípade, ak sa výška zálohovej platby na účte stravníka (www.strava.cz)  zníži na 10,00 EUR, je nutné doplatiť sumu do výšky zálohovej platby (30,00 EUR)

Stravníci, ktorí nebudú mať vopred  zaplatené stravné, nebudú mať možnosť objednať si stravu.

Zálohovú platbu za stravu (náklady na nákup potravín a režijné náklady) zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanec a cudzí stravník uhradí jednorazovo. V prípade, ak sa výška zálohovej platby na účte stravníka (www.strava.cz) zníži na 10,00 EUR, je nutné doplatiť sumu do výšky zálohovej platby. Stravníci, ktorí nebudú mať dopredu zaplatený príspevok na stravovanie, nebudú mať možnosť objednať si stravu.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa neposkytuje a stravníkplatí plnú výšku stravného.

Poplatok za vydanie čipovej karty je 5 €.

Platbu za vydanú, prípadne stratenú čipovú kartu vo výške 5,00 € je potrebné uhradiť pred prevzatím čipovej karty na číslo účtu
IBAN: SK93 0900 0000 0050 5804 3444
BIC/SWIFT: GIBASKSX
Variabilný symbol: číslo užívateľa - vstupný kód do stravovacieho systému www.strava.cz
Do poznámky uviesť: meno, priezvisko a trieda žiaka

Poštové poukážky sú k dispozícii u vedúcej školskej jedálne p. Janky Milovej

Objednávanie stravy

Objednávanie a odhlasovanie stravy sa realizuje online na stránke www.sukrzsza.sk, alebo www.strava.cz alebo na termináli pri vstupe do školskej jedálne prostredníctvom čipovej karty.

Prihlásiť a odhlásiť stravu je možné najneskôr 1 pracovný deň vopred do 14:00 hodiny.

Dokumenty na stiahnutie
Kontakty
041 / 568 34 19
0902 815 910
sskoravska@gmail.com Súkromná školská jedáleň
ako súčasť Súkromnej základnej školy
Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Galéria jedál
Kde nás nájdete?

Zväčšiť mapuOnline: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník