Dnes je nedeľa 27. novembra 2022. Meniny: Milan
Registrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - prejsť na formulár.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

Vážení rodičia, milí žiaci!
Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoslovenského vianočného projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok", ktorý bude prebiehať v termíne od 28.11. do 3.12.2022. Projekt funguje na dobrovoľníckej báze a cieľom je potešiť nám/ Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Krabice od topánok možno naplniť niečím sladkým, slaným, teplým, mäkkým, voňavým, niečím na zábavu a hlavne vložiť do nich niečo od srdca. Dovoľujeme si Vás osloviť do predvianočnej výzvy tohto oceneného projektu a veríme, že sa nám podarí potešiť čo najviac seniorov a prepojiť generáciu detí s generáciou najstarších ľudí. Bližšie informácie získajú žiaci od triednych učiteľov.

Za každú pomoc ĎAKUJEME!Zbierka Biela pastelka

Vážení rodičia, milí žiaci,
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím začleniť sa do bežného života, každoročne organizuje verejnú finančnú zbierku s názvom Biela pastelka. Patrí k najdôveryhodnejším zbierkam na Slovensku s činnosťou od r. 2002. Verejnou zbierkou sa týmto ľuďom pomáha ľahšie sa začleniť do bežného života, napr. dofinancovním aktivít potrebných na rehabilitácie v spojitosti chôdze s bielou palicou, k učeniu sa sebaobslužným zručnostiam alebo k výučbe Braillovho písma.
V našej škole v priestore vrátnice je umiestnená stacionárna pokladnička. Do nej je možné finančne prispieť v prospech podpory a pomoci ľuďom zrakovo znevýhodneným.
Dovoľujem si Vás v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska osloviť v zmysle tejto humánnej aktivity a vyzvať Vás, milí rodičia a žiaci, k zapojeniu sa do nej. Zbierka bude v našej škole prebiehať do 10. decembra 2022.
Verím, že si medzi Vami nájde tých, v ktorých aktivita zarezonuje a nenechá pokladničku bez Vášho povšimnutia.
Ďakujem tým, ktorí ste tejto výzve venovali čas a tiež tým, ktorí sa do zbierky zapojíte.

Iveta Ligdayová, koordinátorka prevencieRegistrácia na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024, ktorý sa bude realizovať v apríli 2023.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom tejto elektronickej prihlášky.Prihlásenie

Login
Heslo

Školský psychológMgr. Denisa Sopoligová

Škola je miestom, kde deti trávia významnú časť dňa, kde získavajú nové vedomosti a osvojujú si nové zručnosti. Dôležité je nezabúdať na to, že škola je aj miestom, kde sa vyvíja ich osobnosť a prebieha podstatná časť socializačného procesu. Úlohou školy preto už dávno nie je len vzdelávanie v zmysle odovzdávania vedomostí, ale aj harmonický rozvoj osobnosti žiakov, podpora ich duševného zdravia, rozvoj dobrých vzájomných vzťahov a budovanie pozitívnej sociálnej klímy na škole. Z tohto dôvodu je prítomnosť psychológa na škole veľmi prínosná. 

Na našej škole pôsobí od začiatku školského roka 2022/2023 školská psychologička, ktorá je odborným zamestnancom školy a jej hlavnou úlohou je poskytovanie psychologického poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov s dôrazom na ich duševné zdravie.

Školská psychologička sa v rámci práce so žiakmi zameriava na orientačnú psychologickú diagnostiku (nemá právomoc realizovať komplexné psychodiagnostické vyšetrenie, za týmto účelom je potrebné navštíviť niektoré z poradenských centier), individuálne psychologické poradenstvo, skupinové psychologické poradenstvo (v rámci jednotlivých tried) a hromadné psychologické poradenstvo (vo forme prednášok a besied pre viaceré triedy súčasne).

Prostredníctvom týchto činností poznáva a rozvíja osobnostné a sociálne zručnosti žiakov (sebapoznanie, sebadôvera, sebaovládanie, empatia, tolerancia, spolupráca, riešenie konfliktov, asertivita, zvládanie záťaže atď.), vytvára pozitívnu sociálnu klímu v triedach a na škole, realizuje preventívne aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov na škole, ako napríklad šikanovanie, drogová závislosť, či delikvencia. Ďalej sleduje adaptáciu nových žiakov a pomáha pri riešení adaptačných problémov, poskytuje psychologickú starostlivosť žiakom s poruchami učenia, pozornosti a správania, ako aj žiakom nadaným. A v neposlednom rade pomáha žiakom s ich osobnostnými a vzťahovými problémami.

Školská psychologička poskytuje psychologické poradenstvo aj rodičom s cieľom zabezpečiť zdravý osobnostný a sociálny vývin ich detí. Zároveň realizuje konzultácie s pedagogickými zamestnancami školy s cieľom poskytnúť metodické usmernenie pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov s dôrazom na psychologické aspekty.

Väčšina problémov si vyžaduje komplexný prístup k riešeniu a zaangažovanosť všetkých zúčastnených strán. Preto je spolupráca školskej psychologičky s rodičmi aj pedagógmi veľmi dôležitá. 

Školská psychologička ďalej v prípade potreby aktívne spolupracuje aj s inými odborníkmi a inštitúciami (CPPPaP, CŠPP, neurológ, psychiater, ...).

O poskytnutie psychologickej intervencie môže požiadať samotný žiak, jeho zákonný zástupca, či pedagóg. Rozsah psychologických služieb sa pohybuje od jednorazovej krízovej intervencie po dlhodobú intervenciu, v závislosti od riešeného problému. Poskytovanie psychologickej starostlivosti je dobrovoľné. Školská psychologička poskytuje psychologickú starostlivosť žiakovi len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

Školská psychologička sa pri svojej práci riadi Etickým kódexom práce psychológa, ako aj Etickým kódexom práce školského psychológa. Všetky údaje sú prísne dôverné. Školská psychologička je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Výnimkou sú situácie, kedy je ohrozené zdravie a život človeka alebo ide o trestný čin. V takom prípade má oznamovaciu povinnosť.

Návšteva psychológa nie je hanba, nie je prejavom zlyhania, či neschopnosti. Naopak, je odrazom vnútornej sily, odvahy a odhodlania čeliť náročným životným situáciám. Školská psychologička si váži každého, kto za ňou príde a snaží sa mu pomôcť.

Konzultačné hodiny školskej psychologičky:

Pondelok 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30

Konzultáciu je potrebné si dohodnúť vopred prostredníctvom správy v aplikácii EduPage alebo na emailovej adrese: sopoligova@sukrzsza.sk

Na stiahnutie
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník