Dnes je nedeľa 22. mája 2022. Meniny: Júlia, Juliana
Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Prihlásenie

Login
Heslo

OZ Múdrosťou do svetaOZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Občianske združenie sa riadi stanovami, ktoré sú k nahliadnutiu v tejto sekcii.

Stanovy:

  • Stanovy občianskeho združenia - stiahnuť

Zápisnice:

  • Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia - stiahnuť

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení OZ dňa 30. augusta 2021 boli riadne zvolení štatutárni zástupcovia a členovia jednotlivých orgánov.

Predsedníctvo – 5 členov
Mgr. Martin Isteník - predseda
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda
Mgr. Ľubica Brennerová - člen
Ing. Ivana Dubcová - člen
Monika Bullová – člen

Dozorná rada – 3 členovia
JUDr. Iveta Gálošová Bušová
Mgr. Ivan Fiala
Ing. Júlia Sibylová

Hlavný kontrolór
JUDr. Iveta Bandíková

Občianske združenie je povinné viesť riadne účtovníctvo, starať sa o majetok, zveľaďovať ho a chrániť. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi, pravidlami a Stanovami OZ. Hlavným zdrojom príjmov sú dobrovoľné príspevky na činnosť a dary.

Ak ani Vám nie je ľahostajný postoj k našej škole a chcete pomôcť nášmu občianskemu združeniu, tak máte možnosť si vybrať formu, ktorá Vám vyhovuje.

1. Ako  riadny člen OZ Múdrosťou do sveta
Radi privítame aj Vás ako nového člena a môžete sa aktívne podieľať na našej činnosti.

2. Sponzorská pomoc
Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

  • Darovacia zmluva pre fyzické osoby (sponzoring) - stiahnuť
  • Darovacia zmluva pre právnické osoby (sponzoring) - stiahnuť
Online: 5 návštevníkov © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník