Dnes je štvrtok 2. decembra 2021. Meniny: Bibiána
Informácia o zmene činnosti SŠKD   »»»      • • •   Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023   »»»   prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

Informácia o zmene činnosti SŠKD

Vážení rodičia,
informujeme Vás, že činnosť školského klubu detí na našej škole bude od 1. decembra 2021 (stredy) vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým opatreniam a nariadeniam MŠVVaŠ zmenená nasledovným spôsobom.

6,30 – 7,40 hod. – ranný školský klub – Vzhľadom ku zamedzeniu premiešavania skupín pôjde každý žiak do svojej kmeňovej triedy, kde sa bude môcť venovať individuálnej príprave pred vyučovaním. Dozor nad žiakmi budú vykonávať poverení vychovávatelia.

Činnosť poobedňajšieho školského klubu bude skrátená do 16,30 hod.

Za Vašu ústretovosť a porozumenie vopred ďakujeme.

vedenie školyZápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023, ktorý sa bude realizovať v apríli 2022.

Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu

Prihlásenie

Login
Heslo

OZ Múdrosťou do svetaOZ Múdrosťou do sveta (ďalej len OZ) vzniklo 16. marca 2021 na základe iniciatívy vedenia školy, členov rady školy a rodičov, ktorým ležal na srdci rozvoj a prosperita školy. Ako je uvedené v stanovách, je to dobrovoľné združenie, ktoré spolupracuje so školou v oblasti zlepšenia podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho technického zabezpečenia.

Oficiálny názov občianskeho združenia
Múdrosťou do sveta
Oravská cesta 11
010 01 Žilina
IČO: 53 694 309

Cieľom a poslaním občianskeho združenia je najmä:

  • všestranná participácia na rozvoji SZŠ najmä podpora a pomoc pri výchovno-vzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy,
  • podporovať a rozvíjať duchovné,  fyzické hodnoty a zdravie žiakov SZŠ a v úzkej spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy podporovať a spolupracovať pri ich výchove a vzdelávaní. 

Pri napĺňaní cieľov bude združenie vyvíjať najmä nasledovnú činnosť:

  • všestranná podpora a propagácia výchovno-vzdelávacej činnosti SZŠ;
  • plánovanie a tvorba realizačných projektov zameraných na modernizáciu a zefektívnenie výchovného a vzdelávacieho procesu;
  • podpora a poskytovanie pomoci pri riešení problémov vyplývajúcich zo zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti;
  • podpora a pomoc pri reprezentácii školy a pri mimoškolskej činnosti žiakov.

Kontaktné informácie:
Mgr. Martin Isteník – predseda, e-mail: istenik@sukrzsza.sk
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda, e-mail: zuzanaolearova1955@gmail.com

Občianske združenie sa riadi stanovami, ktoré sú k nahliadnutiu v tejto sekcii.

Stanovy:

  • Stanovy občianskeho združenia - stiahnuť

Zápisnice:

  • Zápisnica z ustanovujúceho valného zhromaždenia - stiahnuť

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení OZ dňa 30. augusta 2021 boli riadne zvolení štatutárni zástupcovia a členovia jednotlivých orgánov.

Predsedníctvo – 5 členov
Mgr. Martin Isteník - predseda
Mgr. Zuzana Oleárová – podpredseda
Mgr. Ľubica Brennerová - člen
Ing. Ivana Dubcová - člen
Monika Bullová – člen

Dozorná rada – 3 členovia
JUDr. Iveta Gálošová Bušová
Mgr. Ivan Fiala
Ing. Júlia Sibylová

Hlavný kontrolór
JUDr. Iveta Bandíková

Občianske združenie je povinné viesť riadne účtovníctvo, starať sa o majetok, zveľaďovať ho a chrániť. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi, pravidlami a Stanovami OZ. Hlavným zdrojom príjmov sú dobrovoľné príspevky na činnosť a dary.

Ak ani Vám nie je ľahostajný postoj k našej škole a chcete pomôcť nášmu občianskemu združeniu, tak máte možnosť si vybrať formu, ktorá Vám vyhovuje.

1. Ako  riadny člen OZ Múdrosťou do sveta
Radi privítame aj Vás ako nového člena a môžete sa aktívne podieľať na našej činnosti.

2. Sponzorská pomoc
Ak chcete prispieť na našu činnosť finančnými prostriedkami, je to možné prostredníctvom nášho účtu  v Slovenskej sporiteľni, a. s. IBAN : SK81 900 0000 0051 8321 4206. Aj vďaka Vám budeme môcť  realizovať ďalšie aktivity a projekty určené žiakom našej školy.

  • Darovacia zmluva pre fyzické osoby (sponzoring) - stiahnuť
  • Darovacia zmluva pre právnické osoby (sponzoring) - stiahnuť
Online: 3 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník