Dnes je piatok 24. júna 2022. Meniny: Ján
KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka   »»»   Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl.   • • •   Dajme veciam druhú šancu!   »»»      • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
 

School podcast

Podcast našich žiakov na rôzne témy. Viac o tomto projekte - prejsť

  Aktuality

KOMPARO 2021/22– testovanie žiakov 4.ročníka

28.apríla 2022 písalo 5329 žiakov 4.ročníka ZŠ zo 181 škôl testy KOMPARO z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry, z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. Výsledkami našich žiakov (34 žiakov) v matematike, slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovede a vo vlastivede sa škola zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl. Dajme veciam druhú šancu!

Záleží vám na prírode a jej bohatstve? Zachovajme ho aj pre ďalšie generácie a pokúsme sa spoločne "dať veciam druhú šancu"! Zapojte sa spolu s nami do environmentálneho projektu "Zubná kefka nepatrí do koša". Zubné kefky sme sa rozhodli zbierať, aby sme ich poctivo zrecyklovali a odovzdali ich na výrobu ďalšieho produktu - zberné koše na triedenie odpadu. V opačnom prípade kefky skončia na skládkach či v spaľovniach, hoci sú v kontajneroch na plast. Ak neviete čo s opotrebovanou zubnou kefkou, my si s ňou poradíme

Prihlásenie

Login
Heslo

Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanieVzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročníky
5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Anglický jazyk učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Nemecký jazyk učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Španielsky jazyk učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Ruský jazyk učebné osnovy----
Konverzácia v anglickom jazyku učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Matematika a práca s informáciami Matematika učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Informatika učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Človek a príroda Fyzika -učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Chémia --učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Biológia učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Človek a spoločnosť Dejepis učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Geografia učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Občianska náuka -učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Človek a hodnoty Etická výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Náboženská výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Človek a svet práce Technika učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy--
Umenie a kultúra Hudobná výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Výtvarná výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy
Online: 2 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník