Dnes je utorok 16. októbra 2018. Meniny: Vladimíra
Riaditeľské voľno - 29. október 2018   • • •   Zber papiera15.10 - 19.10.2018   • • •   Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 - 5. - 6. apríl 2019 - telefonicky +421 41 568 3006 alebo prostredníctvom elektronickej prihlášky - www.prvacik.eu.   • • •    Možnosť zápisu žiakov do našej školy je počas celého školského roka. Kontaktujte nás na tejto adrese.
  Aktuality

Riaditeľské voľno

Vážení žiaci, rodičia,
dňa 29. októbra 2018 (pondelok) udeľujem riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Školský klub taktiež nebude v prevádzke. Škola zabezpečí obedy v školskej jedálni počas celého týždňa od 11:00 do 11:30 hod. (okrem sviatkov). Ak nemáte záujem o stravu pre Vaše dieťa od 29.10.2018 do 02.11.2018, je potrebné obedy odhlásiť.

S pozdravom

Mgr. Lenka Brodňanová
poverená výkonom funkcie riaditeľky školyZber papiera

Vážení rodičia, milí žiaci,
v dňoch 15.10 - 19.10.2018 bude v areáli našej školy prebiehať zber papiera. Papier je možné odovzdať v čase od 7:30-8:00 a 13:50-14:30, prípadne môžete papier nechať položený pri kontajneri, riadne označený menom žiaka a triedy, ktorú navštevuje. Papier prosím prineste zviazaný, nie uzavretý v krabici. V piatok (19.10) je možné papier priniesť len do 8:00 z dôvodu odvozu kontajnera.

Tešíme sa na vašu účasť.Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Vážení rodičia, priatelia školy, návštevníci našej stránky,
blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Naša škola organizuje zápis do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020 v dňoch 5. - 6. apríla 2019. Náhradný termín - 25. apríl 2019. Z tohto dôvodu Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa

  • prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke www.prvacik.eu
  • telefonicky na čísle +421 41 568 3006 

Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám budú e-mailom zaslané potvrdzujúce informácie o prihláške. Zároveň Vás srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý organizujeme pravidelne počas školského roka. Tu môžete získať informácie o štúdiu a zoznámiť sa s moderným prostredím našej školy.Prihlásenie

Login
Heslo

Inovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanieInovovaný školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie – ISCED2


V školskom roku 2018/2019 sa v 5. - 8. ročníku vyučuje podľa inovovaného ŠVP platného od 01.09.2015


Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Ročníky
5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Anglický jazyk učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Francúzsky jazyk -----
Nemecký jazyk učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Španielsky jazyk učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Konverzácia v anglickom jazyku učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Matematika a práca s informáciami Matematika učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Informatika učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Človek a príroda Fyzika -učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Chémia --učebné osnovyučebné osnovy-
Biológia učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Človek a spoločnosť Dejepis učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Geografia učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Občianska náuka -učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Človek a hodnoty Etická výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Náboženská výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Človek a svet práce Technika učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy--
Umenie a kultúra Hudobná výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Výtvarná výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova učebné osnovyučebné osnovyučebné osnovyučebné osnovy-
Online: 4 návštevníci © Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina
design: Ing. Marcel Prievozník